Breaking news

Situație explozivă la Popești Leordeni. Jumătate din consilieri, declarați incompatibili de ANI

Opt consilieri locali din Popoești Leordeni, declarați incompatibili de către inspectorii ANI.

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă în cazul a 8 aleși locali din cadrul C.L. al Orașului Popești-Leordeni, Jud. Ilfov, după cum urmează: ION ALEXANDRU, STAN FLORIN-RADU-VIRGIL, ȘERBAN IONUȚ, MITRAN CONSTANTIN, ONCUȚĂ ELENA, TÂRȚĂU VALERIU-MARIAN, CAZACU SILVIU și LORIN NICOLAE-IONUȚ.

În calitate de consilieri locali, persoanele evaluate au participat la adoptarea Hotărârii C.L. din data de 28 septembrie 2021 privind respingerea Proiectului de hotărâre  din data de 23 septembrie 2021 cu privire la încetarea mandatelor de consilieri locali, aceștia având un interes personal în problema supusă dezbaterii, deoarece se aflau pe lista celor 8 consilieri locali ale căror mandate au fost declarate încetate de drept.

Persoanele evaluate au încălcat astfel următoarele prevederi legale:

–   art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”;

–   art. 77, alin. (1) Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”;

–   art. 228, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine (…). (2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese  (…) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)“.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese  (…) este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

>