Breaking news

Președintele Republicii Moldova va fi ales prin vot direct de către cetățeni, nu de Parlament

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis vineri ca viitorul președinte al țării să fie ales prin vot direct de cetățeni și nu de către Parlamentul de la Chișinău. Mandatul lui Nicolae Timofti expiră peste 12 zile.

protest.chisinauScena politică din Republica Moldova este aruncată în aer de ultima decizie a Curții Constituționale.

Judecătorii Curții Constituționale au stabilit că mai multe modificări la Legea Supremă, operate în anul 2000, inclusiv cea care prevede ca președintele republicii să fie ales de către parlament, sunt neconstituționale. Drept urmare, moldovenii își vor alege în mod direct președintele.

Instanța supremă și-a motivat decizia inclusiv prin faptul că în anul 2000, atunci când Parlamentul a modificat Constituția, au fost operate modificări în textul inițial avizat de Curtea Constituțională. De asemenea, Curtea Constituțională constată că alegerea președintelui de către parlament a provocat crize politice în Republica Moldova.

Potri­vit deci­ziei Cur­ții, arti­co­lul 78 din Con­sti­tu­ție, care se referea la ale­ge­rea șefu­lui sta­tu­lui, se modi­fică astfel: Pre­șe­din­tele este ales prin uni­ver­sal, egal, direct, secret și liber expri­mat. Pen­tru fun­cţia de Preşe­dinte al R.Moldova pot can­dida cetă­ţe­nii R. Mol­dova care au împli­nit vâr­sta de 40 de ani, au locuit sau locu­iesc pe teri­to­riul ei nu mai puţin de 10 ani şi cunosc limba de stat… Este decla­rat ales can­di­da­tul care a întru­nit cel puţin jumă­tate din votu­rile ale­gă­to­ri­lor ce au par­ti­ci­pat la ale­geri.  În cazul în care nici unul din­tre can­di­daţi nu a întru­nit această majo­ri­tate, se orga­ni­zează al doi­lea tur de scru­tin, între pri­mii doi can­di­daţi sta­bi­liţi în ordi­nea numă­ru­lui de voturi obţi­nute în pri­mul tur.

Decizia Curții Constituționale de la Chișinău intervine după ce la 12 noiem­brie, depu­ta­ții Par­ti­du­lui Libe­ral Demo­crat din Mol­dova au con­tes­tat la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală legea prin care au fost aduse modi­fi­cări Con­sti­tu­ției, astfel încât Moldova a trecut de la republică prezidențială la republică parlamentară. Amendarea Constituției în acest sens s-a făcut însă în anul 2000!

Prin urmare, judecătorii au decis că textul fundamental al țării revine la varianta anterioară modificărilor din 2000.

Mandatul actualului Președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, expiră pe 16 martie 2016. Drept urmare, timp pentru organizarea de alegeri prezidențiale în 12 zile, nu este. În acest caz, fie actualul președinte asigură interimatul până la alegerea unui nou președinte prin vot de către cetățeni, fie președintele Parlamentului de la Chișinău va asigura interimatul funcției.

>