Breaking news

Iată cum încearcă Ministerul Educaţiei să justifice OUG care ascunde studenţii Academiei SRI

Ministerul Educaţiei încearcă să justifice de ce între Crăciun şi Revelion, Guvernul României a adoptat, “noaptea ca hoţii”, în data de 27 decembrie 2019, o Ordonanţă de Urgenţă prin care studenţii, masteranzii şi doctoranţii Academiei SRI, nu mai apar în registrul matricol naţional ci sunt ascunşi într-un registru special al Academiei.

În ședința de vineri, 27 decembrie 2019, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ prevede că studenţii Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București (ANIMV), înmatriculaţi la programe de licenţă, master şi postuniversitare pentru nevoile Serviciului Român de Informaţii şi pentru alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, precum şi cetăţenii străini pregătiţi în cadrul ANIMV pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de Informaţii şi organe similare de informaţii ale statelor de care aparţin aceştia, în condiţiile legii, vor fi exceptaţi de la obligativitatea înregistrării în Registrul Matricol Unic al universităţilor din România – RMUR.

Datele referitoare la studenţii înmatriculaţi la aceste programe de studii ale ANIMV vor fi înscrise în registre matricole fizice şi electronice constituite la nivelul ANIMV, care vor include toate elementele prevăzute a fi raportate în RMUR.

Precizăm că registrele matricole existente la nivelul ANIMV sunt accesibile Ministerului Educației şi Cercetării, pentru conformitatea cu normele legale generale în vigoare. De asemenea, precizăm că adoptarea acestui act normativ are la bază următoarele temeiuri legale: În calitate de instituţie publică de învăţământ superior militar, ANIMV are obligaţia de a elibera, în condiţiile prevederilor ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, acte de studii pentru absolvenţii programelor de studii universitare şi postuniversitare pe care universitatea le organizează“, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale.

Obţinerea formularelor actelor de studii se realizează în condiţiile precizate de art. 5 alin. (4) din Regulamentul de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a RMUR, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3714/2018: „Ministerul Educaţiei Naţionale avizează numărul formularelor actelor de studii pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, în funcţie de completitudinea şi corectitudinea datelor introduse/înregistrate în RMUR cu privire la studenţii absolvenţi ai studiilor universitare şi postuniversitare, conform actelor normative în vigoare”.

Constituirea şi funcţionarea RMUR, reglementate de art. 201 din Legea educației naționale nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, presupun transmiterea către această bază națională de date a unui set de date complete – cod numeric personal, serie şi număr act de identitate, loc naştere, studii urmate anterior şi instituţia organizatoare a acestora – referitoare la studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare şi postuniversitare organizate de instituţiile de învăţământ superior, în speţă şi de către ANIMV.

Acest fapt poate conduce la devoalarea identităţii unor angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru care ANIMV organizează formare profesională. De aceea, din motive ce ţin de interesul instituţional al Serviciului Român de Informaţii şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a proteja identitatea cadrelor pentru care se asigură pregătirea, începând cu anul universitar 2015-2016, ANIMV a transmis în RMUR doar datele studenţilor înmatriculaţi la programele universitare de master de cercetare şi la studiile universitare de doctorat, altele decât cele profesionale.

Datele studenţilor/cursanţilor la toate programele de formare profesională, pregătiţi pentru Serviciul Român de Informaţii sau pentru partenerii instituţionali, au fost introduse exclusiv în registrele matricole de la nivelul ANIMV. Acest fapt este justificat de necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la emiterea actelor de studii, precum şi a obligaţiilor legale şi instituţionale de protejare a identităţii cadrelor pentru care se asigură pregătirea, respectiv pentru a păstra confidențialitatea identității ofițerilor de informații din sistemul național de apărare, securitate națională și ordine publică.

De altfel, potrivit art. 29 din Legea nr.14/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, personalul militar din cadrul Serviciului se constituie din absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din sistemul propriu, iar raportat la dispoziţiile art. 17 lit. b) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, efectivele forţelor angajate se încadrează în categoria informaţiilor secret de stat.

Conform art. 11 din ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 657/2014, activitatea de completare a formularelor actelor de studii – referitoare la studii parţiale sau complete – se efectuează în termen de maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, context în care Academia urmează să intre în incapacitatea de a emite acte de studii pentru absolvenții săi.

Din această perspectivă, neadoptarea, în regim de urgenţă, a unor măsuri de reglementare şi rezolvare a acestei probleme stringente în plan legislativ privind funcţionarea învăţământului superior militar de informaţii ar fi condus la imposibilitatea emiterii de acte de studii pentru programele universitare şi postuniversitare profesionale organizate de ANIMV. De asemenea, ar fi putut provoca încălcarea drepturilor fundamentale ale studenților garantate de Constituția României, republicată (art. 32 – dreptul la învățătură), întrucât ANIMV face parte din sistemul de învățământ finanțat de la bugetul de stat, acreditat potrivit legii, iar absolvirea cursurilor universitare – licență sau postuniversitare organizate de Academie se atestă prin emiterea diplomelor sau certificatelor de absolvire. Apartenența la o formă de învățământ universitar militar din cadrul Serviciului Român de Informații nu ar trebui să devină o formă de îngrădire a drepturilor fundamentale, întrucât limitele în care sunt restrânse drepturile și libertățile acestei categorii de profesioniști sunt expres și limitativ prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

În același timp, accesul la lucrările de masterat sau doctorat din cadrul ANIMV nu va fi îngrădit, iar eventualele sesizări privind calitatea științifică vor fi analizate potrivit legii. În cazul unui verdict de plagiat, normele legale se aplică și militarilor. Aceste prevederi se aplică tuturor celor care vor realiza lucrări de doctorat sau studii post-universitare în cadrul Academiei SRI.

>