Breaking news

Guvernul rectifică din nou bugetul și taie de la Sănătate, Muncă și Dezvoltare

Pentru a treia oară în 2014, Guvernul Ponta rectifică bugetul de stat. Ca să poată face plata drepturilor salariale pentru profesorii care au câștigat prin sentințe definitive, Guvernul taie de la Sănătate, Ministerul Muncii și cel al Dezvoltării Regionale.

ponta - bani - primariiGuvernul Ponta taie de la trei minister și dă la altele. Ministerul Educației, Justiţiei, Agriculturii, Transporturilor, Parchetul General, ANRP, Apărare și Ministerul de Interne vor primi bani în plus la final de 2014.

Ministerul Finanțelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență care creează cadrul legal pentru a treia rectificare a bugetului pentru 2014, în vederea plății anticipate a tranșei aferente anului 2015 a drepturilor salariale câștigate în instanță de personalul din sectorul bugetar, precum și achitarea integrală a arieratelor unităților administrativ-teritoriale, pe fondul înregistrării unui excedent bugetar de 0,29% din Produsul Intern Brut.

Astfel, potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, structura veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat se modifică astfel:

Veniturile şi cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 1.320,8 milioane lei, deficitul bugetului general consolidat  menţinându-se ca valoare nominală la 14.713,0 milioane lei şi ca pondere în P.I.B. la 2,2%.

  1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2014:
  1. a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2014, se diminuează, pe sold, cu -1.995,1 milioane lei ca urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată cu suma de -2.082,7 milioane lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale şi majorării impozitului pe venit şi salarii cu 87,6 milioane lei.
  2. b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014, se diminuează, pe sold, cu suma de -76,0 milioane lei.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel: Cheltuielile de personal cresc cu +779,9 milioane lei; Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu +64,9 milioane lei; Cheltuielile cu dobânzile scad cu -70,7 milioane lei; Subvenţiile se majorează cu +207,5 milioane lei; Transferurile între unităţi ale administraţiei publice scad cu -1.634,6 milioane lei; Alte transferuri cresc cu +119,8 milioane lei; Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu +60,0 milioane lei; Alte cheltuieli cresc cu +564,3 milioane lei; Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu -36,1 milioane lei; Cheltuielile de capital se diminuează cu -73,6 milioane lei;

Influenţele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori principali de credite se prezintă astfel:

Din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor: +457,0 milioane lei pentru plata despăgubirilor stabilite în sarcina instituţiei prin titluri executorii;

Ministerul Justiţiei: +414,5 milioane lei, în principal pentru plata hotărărilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială;

Ministerul Public: +208,2 milioane lei, din care 205,8 milioane lei sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 2,4 milioane lei pentru lucrări de investiţii la sediile parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti;

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +174,1 milioane lei în principal reprezentând hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, precum şi pentru finanţarea contravalorii sentinţelor definitive şi irevocabile ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;

Ministerul Transporturilor: +168,5 milioane lei, în principal pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită de care au beneficiat unele categorii sociale şi pentru  contravaloarea serviciilor de navigaţie aeriană de rută restante;

Ministerul Educaţiei Naţionale: +140,6 milioane lei pentru plata hotărărilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale, din care 111,0 milioane lei aferente personalului din unităţile de învaţământ universitar;

Ministerul Apărării Naţionale: +73,0 milioane lei, reprezentând suplimentarea cu 100 milioane lei pentru achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare, în scopul creşterii capacităţii operaţionale a Armatei Române şi reducerea cu 27 milioane lei la cheltuieli de personal urmare a economiilor înregistrate;

Ministerul Afacerilor Interne: +35,4 milioane lei, în principal pentru plata hotărărilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială;

Ministerul Culturii: +9,0 milioane lei pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, pentru finanţarea restaurării monumentelor istorice precum şi pentru Palatul Culturii din Iaşi.

Majorarea contribuţiilor de asigurări sociale, determinată de plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale, va avea ca efect creșterea veniturilor din contribuţii a bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se diminuează cu suma de -847,4 milioane lei, reprezentând, în principal, transferuri de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar bugetul Ministerului Sănătăţii se diminuează cu suma de -252,2 milioane lei reprezentând transferuri de echilibrare către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se diminuează cu suma de  -667,4 milioane lei;

  1. Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale cu suma de 2.082,7 milioane lei, astfel:
  2. a) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 53,4 milioane lei, destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2015 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr.230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr.280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013;
  1. b) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 1.302,6 milioane lei, astfel:

b1) suma de 43,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul preuniversitar de stat;

b2) suma de 1.203,2 milioane lei destinată plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anii 2014 şi 2015 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr.230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr.17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr.280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012.

b3) suma de 56,0 milioane lei pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Plata titlurilor executorii se va face în ordine cronologică, achitându-se cu prioritate sumele aferente anului 2014 şi ulterior sumele aferente anului 2015, în cuantumurile prevăzute de lege, după asigurarea integrală a fondurilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special, centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

  1. c) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor cu suma de 726,7 milioane lei din care:

c1) suma de 523,7 milioane lei în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie 2014 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

c2)  suma de 203,0 milioane lei în scopul achitării ratelor de capital pe anul 2014 şi 2015, precum şi pentru achitarea ratelor de capital restante înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, respectiv în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.37/2011 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.140/2013, cu modificările ulterioare.

  1. Majorarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de +17,3 milioane lei.
  2. Menţinerea deficitului bugetului general consolidat pe anul 2014 la 14.713,0 milioane lei, respectiv la 2,2% din produsul intern brut.
>