Breaking news

Conducerea CNADNR, reclamată la DNA din cauza autostrăzii Sibiu – Orăștie

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor a descoperit grave nereguli la CNADNR în procesul de realizare a autostrăzii Sibiu – Orăștie, închisă întrucât a fost construită defectuos de către compania italiană. Din cauza neregulilor constatate, Ministrul Transporturilor, Iulian Matache a reclamat CNANDR la DNA.

autostrada - lucrari asfaltareÎn urma controlului dispus de Ministrul Transporturilor, Iulian Matache, la CNADNR, au fost identificate unele nereguli și disfuncționalități:

 1. Referitor la contractul Orăștie-Sibiu, Corpul de Control a făcut următoarele constatări:
 • S-au înregistrat mari întârzieri încă din faza de proiectare, acestea perpetuându-se și în faza de construcție (Constructorul nu a depus proiectul tehnic la timp; studiile topo-geo au avut mari întârzieri; avizele pentru obținerea autorizațiilor de construcție și emiterea autorizațiilor de construcție au avut întârzieri; revizuirile proiectului tehnic pe baza unui studiu nou geo-tehnic, au determinat, de asemenea, întârzieri. De menționat că nici în prezent Antreprenorul nu a transmis documentațiile necesare obținerii autorizației de construire pentru terenurile suplimentare.
 • Antreprenorul a solicitat o majorare de 30% din valoarea de contract pentru soluțiile tehnice în zonele cu instabilitate a terenului. CNADNR a comunicat Antreprenorului că nu sunt îndeplinite condițiile de imprevizibilitate. Studiul de fezabilitate arată că în zonă sunt alunecări de teren și recomandă studii geo aprofundate, acest aspect fiind inclus în disputele dintre părți.
 • Având în vedere întârzierile, precum și nerespectările clauzelor contractuale, CNADNR a formulat un număr de 10 revendicări către Antreprenor, parte din ele au fost soluționate, parte nu;
 • Pe parcursul derulării lucrărilor au fost emise 275 rapoarte de neconformitate, din care 249 Consitrans, 26 DRDP Brașov. Acestea au constatat următoarele deficiențe în sarcina Antreprenorului: neconformitatea materialelor utilizate sau neaprobarea acestora de către Beneficiar, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor Contractului și ale Caietului de sarcini, nerespectarea de către Antreprenor a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea construcției;
 • Atât inginerul FIDIC Consitrans, cât și inginerul FIDIC DRDP Brașov nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile prevăzute de serviciile de supervizare;
 • La începutul anului 2014 a fost întocmit un document de reziliere a contractului de proiectare și execuție a lotului 3 al autostrăzii Sibiu Orăștie, dar el nu a fost promovat oficial și nu a produs efecte, cu toate că se fundamenta oportunitatea rezilierii contractului. Astfel, măsura nu a condus la remedierea deficiențelor;
 • Beneficiarul a dispus realizarea unei expertize tehnice în vederea rezolvării litigiilor cu privire la calitatea lucrărilor executate. A aprobat, însă, și continuarea lucrărilor, prin aprobarea recomandărilor expertului tehnic emise pentru un număr de doar 19 RNC-uri.
 • CNADNR a plătit Constructorului 94,32% din Contract;
 • Decizia (conducerii CNADNR) de a prelua lucrările executate în cadrul contractului a presupus asumarea unui risc;
 • Conform HG nr. 273/1994, art. 31, în cazul în care “investitorul solicită preluarea unei părți din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va incheia un proces verbal de predare-primire (…) Toate riscurile și pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului cu excepția viciilor ascunse și a celor decurgând din executarea necorespunzătoare”, dar, practic s-a preluat întregul obiect al contractului și nu doar o parte din lucrare. Acțiunea nu s-a efectuat la solicitarea investitorului, ci la solicitarea Antreprenorului;

Având în vedere concluziile prezentate referitoare la derularea contractului, precum și prevederile acestuia:

 • Antreprenorul va proiecta, executa și termina lucrările în conformitate cu prevederile contractului și va remedia orice defecțiuni ale lucrărilor. Lucrările terminate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate, așa cum au fost definite în Contract;
 • Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor de șantier și ale tuturor metodelor de execuție ale lucrărilor;
 • Antreprenorul va obține (pe cheltuiala sa) o garanție de bună execuție pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea și în moneda stipulate în contract;
 • Dacă inginerul FIDIC solicită refacerea testelor pentru echipamentele, materialele, lucrările remediate sau o nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii și condițiile inițiale. Dacă ele produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta costurile în conformitate cu prevederile subclauzei 2.5.;
 • Inginerul poate solicita Antreprenorului să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranța lucrărilor, din cauza unui accident, unui eveniment neprevăzut sau alți factori;
 • Potrivit raportului Corpului de Control, Beneficiarul nu a urmarit corespunzator derularea contractului si nu a aplicat prevederile acestuia, nu s-a asigurat ca au fost soluționate toate revendicările sale privind calitatea executiei, nu a luat în calcul executarea garanției de buna executie și nu a promovat oportunitatea si necesitatea rezilierii contractului.
 1. Referitor la atribuirea și derularea contractului de furnizare și punere în funcțiune a 16 instalații de cântărire, contract încheiat în 2012, s-a constatat:
 • În caietul de sarcini unele cerințe au fost specifice sau restrictive;
 • S-a modificat modelul de contract, în defavoarea companiei;
 • Din cele 16 instalații de cântărire au fost montate doar 14. Două sunt și astăzi în custodia societății comerciale;
 • CNADNR, conform unui raport din 2012, în anumite locații nu a înlocuit cuvele vechilor instalații de cântărire, determinând întreruperea funcționării instalațiilor de cântărire și nu s-au obținut certificate de atestare metrologică;
 • CNADNR nu a luat măsuri pentru a se asigura că furnizorul își îndeplinește obligațiile de întretinere și reparare în perioada de garanție;
 • În 28.04.2015 a fost aprobat un raport care propune măsuri împotriva furnizorului, raport care nu a fost finalizat.

III. Referitor la implementarea proiectelor, au fost identificate cauze care au generat întârzieri:

–        Necesitatea de expropriere a unor suprafețe de teren suplimentare față de proiectul inițial;

–        Începerea lucrărilor fără autorizațiile de construire sau obținerea acestora cu întârziere;

–        Rezilierea contractelor de supervizare a lucrărilor;

–        Nerespectarea tehnologiilor de execuție de către Antreprenor;

–        Depășirea termenelor determină majorări ale sumelor contractuale, acestea nefiind eligibile în contractele cu finanțări europene;

Având în vedere toate aspectele constatate de Corpul de Control, precum și prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, au apărut suspiciuni de natură penală și au fost sesizate organele abilitate ale statului cu privire la nerespectarea de către proiectant, constructor, diriginte de șantier (inginer FIDIC) a prevederilor legislației în vigoare, precum și cu privire la modul în care a acționat conducerea CNADNR în derularea contractelor.

“Solicit Consiliulul de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor de la CNADNR să facă o analiză complexă și să ia măsuri urgente, măsuri care privesc asigurarea unui management performant, atât în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, cât și pentru reprofesionalizarea Companiei. De asemenea, solicit întregii conduceri a CNADNR să își facă o analiză serioasă a întregii activități și în special directorului general, Narcis Neaga”, a declarat Ministrul Transporturilor, Iulian Matache.

Dacă autostrada Sibiu – Orăștie nu e gata până la 31 decembrie 2015, România trebuie să returneze Comisiei Europene peste 500 de milioane de euro.

>