Breaking news

Ce este contabilitatea primară și ce activități presupune?

Contabilitatea primară este acea parte a contabilității care reprezintă procesul de înregistrare, sintetizare și raportare a documentelor justificative în scopul înregistrării în contabilitatea financiară.

În conformitate cu Legea contabilității (Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată), activitate contabilită reprezintă acea activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea agenților economici. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Ce este contabilitatea primară?

Contabilitatea primară constă în acea parte a contabilității care reprezintă procesul de înregistrare, sintetizare și raportare a documentelor justificative în scopul înregistrării în contabilitatea financiară.

Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise prin lege.

Ce activității presupune contabilitatea primară?

Înregistrarea cronologică și sistematică a informațiilor cu privire la poziția financiară și performanța financiară a entității, precum și a altor informații referitoare la activitatea desfășurată de respectiva entitate constituie obiectul contabilității primare. Respectivele înregistrări se fac pe baza documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor în jurnale.

Prin urmare, contabilitatea primară presupune înregistrarea manuală sau în format digital a operațiunilor economice-financiară ori de câte ori acestea au loc, precum și a deținerilor cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor. Totodată, contabilitatea primară presupune și îndosarierea și arhivarea documentelor, precum și elaborarea de rapoarte cu privire la documentele justificative.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Ce sunt documentele justificative?

Documentele justificative sunt reprezentate de facturi către clienți, documente de trezorerie (chitanțe, dispoziții de încasare / plata către caserie, ordine de plată, cecuri, foi de vărsământ), întocmirea registrului de casă, a notelor de intrare recepție (NIR), a bonurilor de consum și a deconturilor de cheltuieli.

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

‐ denumirea documentului;

‐ denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei care întocmeşte documentul;

‐ numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

‐ codul de înregistrare fiscală (când este cazul);

‐ menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economico‐financiare (când este cazul);

‐ conținutul operațiunii economico‐financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

‐ datele cantitative şi valorice aferente operațiunii economico‐financiare efectuate;

‐ numele, prenumele şi semnătura persoanei care a întocmit documentul, după caz;

‐ alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operațiunilor efectuate.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Ce presupune fișa postului unui contabil ce face contabilitate primară?

Sarcinile unui contabil ce ține evidența primară pot fi definite pe baza definiției contabilității primare.

Contabilul ce face contabilitatea primară întocmește zilnic registrul de casă, îndosariază și arhivează documentele, ține evidența la zi a operațiunilor ce țin de încasări și plăți pe baza documentelor justificative, verifică dacă au fost completate legal documentele și efectuează situații și rapoarte cerute de către conducere, pe baza documentelor înregistrate.

Contabilul ce face contabilitatea primară trebuie să cunoască întregul cadru legislativ cu privire la contabilitatea primară (Legea Contabilității, normele și reglementările contabile ale Ministerului Finanțelor Publice, registrele și formularele standard folosite în contabilitatea primară).

Sursa: https://pixabay.com/ro/photos/registru-de-lucru-bancnote-1205044/

>