Breaking news

Aleșii locali au zece zile la dispoziție ca să-și schimbe partidul sără să-și piardă mandatul

Ordonanța de urgență care dă liber traseismului politic în rândul aleșilor locali, a fost publicată pe site-ul Ministerului Dezvolătrii regionale și Administrației Publice Locale.

guvernul ponta - primariProiectul de ordonanță de urgență prevede ca timp de zece zile, aleșii locali, fie ei primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și/sau județeni, să poată să plece la alt partid fără să își piardă mandatul.

În expunerea de motive care să justifice prezenta ordonanță de urgență, se precizează faptul că acest act normativ este necesar pentru ”eliminarea blocării dreptului supleanților de a fi validați ca urmare a desființării alianțelor  politice sau electorale pe listele cărora au candidat, întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. (1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii care au fost declaraţi supleanţi, isi pot exprima  în scris opțiunea cu privire la partidul politic din care doresc să facă parte,  fără ca aleșii locali respectivi să-și piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune de către primari, respectiv de către preşedinţii consiliilor judeţene la:

a)  partidul politic sau la organizația minorității naționale, după caz, din care optează să facă parte;

b)  autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective.

(3) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune de către consilierii locali, consilierii judeţeni şi de candidaţii care au fost înscrişi pe liste şi care au fost declaraţi supleanţi  la:

a)    partidul politic sau la organizația cetățenilor aparținând minorității naționale, după caz, din care optează să facă parte;

b)  autoritatea deliberativă pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective.

(4) Primarii sau președinții consiliilor județene, consilierii locali sau consilierii judeţeni, în funcţie, respectiv candidații înscriși în liste și care au fost declarați supleanți, după caz, care nu depun declarația potrivit prevederilor alin. (1), (3) şi (4) sunt, după caz, în una din următoarele două situaţii:

a)  rămân membrii ai partidului politic sau organizației minorității naționale, după caz, pe listele partidului care a făcut parte dintr-o alianţă politică sau alianţă electorală, dacă acesta/aceasta continuă să existe din punct de vedere  legal;

b)  devin independenţi, dacă partidul politic sau organizația minorității naționale, după caz,  dacă acesta/aceasta nu mai există din punct de vedere legal.

(5)   Secretarii unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), au obligaţia comunicării situaţiei centralizatoare a aleşilor locali la instituţia prefectului.

Art. II. – La art. 96, alineatul (9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004, republicată, se modificădupă cum urmează:

„(9) Candidaţii înscrişi în liste și care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali/județeni aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice din care fac parte confirmă în scris,  că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv.”

>